Manifest spolku OSTRAVOUNAKOLE

Jsme obyvatelé Ostravy. Ať už jsme se zde narodili nebo se přistěhovali z blízkých sídel či z druhého konce republiky, Ostrava je nyní naším domovem. Jako její obyvatelé toužíme po Ostravě, která bude příjemným, zdravým a bezpečným místem k životu pro nás, pro naše rodiny, pro naše sousedy, pro všechny její obyvatele. A jsme přesvědčeni, že jednou z nejdůležitějších ingrediencí moderního města, kterému záleží na jeho obyvatelích, a takovým městem Ostrava bezpochyby musí chtít být, je umožnit místním i návštěvníkům využívat k přesunům po městě a okolí způsob, který je prokazatelně zdraví občanů prospěšný, městskému i životnímu prostředí neškodící, a přitom efektivní – jízdu na kole.

Zastáváme názor, že cyklodoprava musí být důležitou a rovnocennou součástí dopravního mixu každého progresivního města. Vytvoření dobrých podmínek pro pohyb na kole není v opozici ani v soutěži s dalšími možnostmi dopravy po městě, ať už jde o pěší, hromadnou nebo automobilovou dopravu. Rovnocennost je nutné zdůrazňovat zejména proto, že naprostá většina úvah i realizací rozvoje měst v posledních 60 letech byla zcela ovládnuta dopravou automobilovou. Ve výsledku dnes žijeme ve městech, která jsou postavena spíše pro auta než pro lidi. A proto jsme dnes my, občané měst mající zájem ve městech kvalitně žít, nuceni se sdružovat a prosazovat společně v posledních desetiletích upozadněný, ale přitom osvědčený dopravní prostředek, jakým je jízdní kolo. Současné trendy, postupně se s různou intenzitou prosazující na všech radnicích, kde se zodpovědně přemýšlí o budoucnosti, jednoznačně směřují k preferenci jiných druhů dopravy, než je automobilová. Je zřejmé, že v 21. století budou prosperovat a svým obyvatelům vyhovovat ta města, která budou podporovat a aktivně tvořit podmínky pro co nejefektivnější a nejbezpečnější pohyb lidí pěšky, na kole a veřejnou hromadnou dopravou.

Abychom tomuto hlasu dodali váhu a sílu v našich lokálních podmínkách, spojili jsme se do spolku OSTRAVOUNAKOLE, který podporuje a propaguje městskou cyklodopravu v Ostravě a okolí jako efektivní, ekologický a zdraví prospěšný způsob dopravy vhodného ke každodennímu používání všemi věkovými i sociálními skupinami obyvatel města.

Spolek prosazuje a pomáhá realizovat:

 • setrvalé a dlouhodobé budování a udržování bezpečné infrastruktury pro pohyb lidí na kole po Ostravě a jejím okolí. Bezpečnou infrastrukturou je myšlena taková infrastruktura, kterou může bez jakýchkoliv zbytečných obav a zábran denně a po celý rok využívat pro přesuny na svých běžných každodenních trasách nejen zkušení cyklisté, ale skutečně kdokoliv, včetně seniorů a seniorek, starších dětí či rodičů s menšími dětmi.
 • vznik parkovacích míst pro kola. Možnost bezpečně zaparkovat jízdní kolo v blízkosti cíle cesty je nedílnou součástí efektivní cykloinfrastruktury, která lidi motivuje k využití kola jako prostředku přepravy stejnou měrou jako bezpečná cyklostezka. Pokud musí občan řešit, co udělá s kolem v cíli své cesty, pak kolo raději nevyužije. V porovnání s prostorem, který v současné Ostravě zabírají parkovací místa pro auta, je plocha potřebná pro vytvoření vyhovujícího množství parkovacích míst zanedbatelná, stejně jako náklady na jejich vytvoření.  
 • zařazení kvalitního řešení cyklodopravy do každé rekonstrukce nebo nové dopravní stavby. Pokud město jakkoliv zasahuje do existující dopravní infrastruktury, musí zařadit kvalitní vyřešení cyklodopravy v daném místě jako nedílnou a základní součást celého řešení, nikoli jako jeho volitelnou položku. Řešení cykloinfrastruktury jako samostatné stavby je často odkládáno nebo nerealizováno jako příliš nákladné, a proto je nezbytně nutné využít každou příležitost pro její vylepšení, kdykoliv město investuje do dopravních staveb za jiným primárním účelem.
 • sběr dat o dopravě s důrazem na cyklodopravu, umožňujících sledování vývoje dopravních trendů v čase a jejich podrobné vyhodnocování, s důrazem na sledování efektů přijatých dopravních rozhodnutí a realizovaných opatření. Data by měla poskytovat klíčové informace a podklady pro rozhodování o dalších budoucích investicích do dopravy, aby se město vyhnulo chybným  rozhodnutím postavených na zastaralých přístupech, datech, dojmech nebo vlivných zájmech.
 • komunikaci a propagaci cyklodopravy jako efektivního, ekologického a k dobrému fyzickému i mentálnímu zdraví přispívajícího způsobu dopravy.
 • využití existujících přístupů a řešení osvědčených dlouhodobou praxí v jiných městech. V problematice dopravy ve městě není potřeba “vynalézat kolo” a ztrácet čas testováním vlastních nových invenčních řešení, když po celém světě existují nesčetné příklady toho, jaká řešení, opatření a přístupy fungují a jaká ne. 
 • pravidelný, dlouhodobý a systematický dialog se zástupci města, městskými částmi i městskými organizacemi, jehož cílem bude na jedné straně městu poskytovat expertní informace i občanské připomínky a požadavky týkající se cyklodopravy, a na druhé straně širokou veřejnost informovat o postojích, záměrech a aktivitě města v této oblasti.
 • sběr a reportování podnětů, připomínek a požadavků k současnému stavu podmínek pro cyklodopravu v Ostravě a okolí od široké veřejnosti směrem k městu a jejich řešení.

 Aktivity spolku, jimiž naplňuje své cíle

 • Organizace cyklojízd pro širokou veřejnost, s cílem propagovat kolo jako prostředek dopravy pro všechny obyvatele a upozorňovat na dobré i špatné příklady řešení dopravní infrastruktury ovlivňující pohyb na kole.
 • Webové stránky a profily na sociálních sítích, s veškerými informacemi blízkými cyklodopravě, s cílem budovat, informovat a vzdělávat komunitu lidí všech věkových i sociálních skupin se zájmem o toto téma, i širokou veřejnost.
 • Přednášky a workshopy odborníků na urbanismus a cyklodopravu určené pro širokou veřejnost i zástupce města, s cílem přenosu know-how.
 • Organizace besed, výstav a projekcí s tématem cyklodopravy ve městech, s cílem popularizace pohybu po městě na kole.
 • Pravidelná komunikace připomínek, návrhů a požadavků zástupcům města.
 • Účast na hromadných veřejných akcích, s cílem komunikace a propagace činnosti spolku a popularizace pohybu po městě na kole.
 • Komunikační kampaně v online i offline veřejném prostoru zaměřené na konkrétní témata spojená s cyklodopravou.